Uw wensen centraal

De zorgvisie geeft aan hoe Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland de zorg- en dienstverlening aan u wil bieden.

Het algemene uitgangspunt van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland is dat u, wanneer u bij ons komt wonen, uw leven zoveel mogelijk op dezelfde manier kunt voortzetten zoals u dat gewend bent. Daarbij staat het voortzetten van de contacten die er al waren op de voorgrond. Ook als u weinig of geen contacten in de directe omgeving van het zorgcentrum had, streven we naar integratie met de omgeving buiten ons centrum. Bij de zorg- en dienstverlening staan u en uw beleving centraal. Uw mogelijkheden, wensen en behoeften vormen het uitgangspunt van de zorg. U wordt als een gelijkwaardige partner gezien binnen het proces van zorgverlening en u geeft zelf richting aan uw leven. In de zorgvisie staan de volgende waarden centraal:

  • (GAST)VRIJHEID : Vrijheid betekent dat u het principiële recht heeft om zelf keuzes te maken.
  • GELIJKWAARDIGHEID : Gelijkwaardigheid houdt in dat u gerespecteerd wordt in uw menselijke waardigheid.
  • VERBONDENHEID  : Verbondenheid betekent dat uw sociale netwerk wordt gerespecteerd en het belang hiervan voor uw welzijn wordt onderkend.

Voor de zorgverlening betekent de zorgvisie dat:

  • De privacy centraal staat;
  • Wat betreft uw woonruimte (baas in eigen huis) alsook wat betreft persoonlijke informatie over u, u zelf bepaalt;
  • De organisatie en haar medewerkers voorwaarden scheppen om zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan uw individuele leefstijl;
  • Zelfzorg ons uitgangspunt vormt (wat u zelf kunt doen, mag u ook zelf doen);
  • Uw zelfbeschikking bepalend is voor wat er binnen de zorgorganisatie gebeurt. Dit zolang hiermee uw belang of het belang van andere cliënten niet in gevaar komt;
  • Wij in overleg met u of uw familie afspraken maken over de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.
  • Indien u daartoe niet in staat bent, de familie of zaakwaarnemer uw belangen kan behartigen.