Kwaliteit

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) verplicht organisaties om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. Verantwoorde zorg is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en veilig is en die is afgestemd op de behoefte van de cliënt.

 

Stichting HKZ

De Stichting HKZ heeft, door het vastleggen van eisen, ervoor gezorgd dat het mogelijk is om deze ‘verantwoorde zorg’ te toetsen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het door ons behaalde HKZ-certificaat geeft aan dat wij voldoen aan deze eisen. Deze eisen zijn er niet alleen op het gebied van de directe zorg voor de cliënten, maar ook op gebieden als deskundigheid van het personeel, onderhoud van het gebouw en middelen/materialen, maaltijdvoorziening enz. Wij worden jaarlijks door Stichting HKZ getoetst. Bij Downloads leest u het rapport van de meest recente toetsing.

 

Het HKZ-certificaat is een bewijs dat de organisatie werkt aan continue verbetering van de zorg.

 

Met andere woorden:

  • de organisatie stelt doelen en onderneemt acties om deze doelen te bereiken.
  • de organisatie meet regelmatig of ze op de goede weg is (bijv. klant- en medewerkertevredenheid) en kijkt waar verbetering nodig is.
  • de organisatie maakt heldere afspraken over de zorg- en dienstverlening en kan aantonen dat ze deze afspraken ook nakomt.
  • de organisatie leert van gemaakte fouten.
  • de organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het kader biedt ruimte en vertrouwen om lokaal en contextgebonden invulling te geven aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd kent het kader ook concrete vereisten voor en opdrachten aan de sector om de komende jaren verder te ontwikkelen en het lerend vermogen te versterken. De cliënt als mens is het vertrekpunt voor dit kader. Het is de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. En het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren. 

Kijk bij Downloads voor het kwaliteitsverslag 2022 en voor het kwaliteitsplan 2023.