Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland draagt zorg voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur) en voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht). Hij functioneert als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht keurt strategische beslissingen van de Raad van Bestuur goed, waaronder tenminste begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, de jaarlijkse verantwoording, statutenwijzigingen en de overige in de statuten genoemde beslissingen en ziet toe op de realisering van maatschappelijke doelen, die door de zorginstelling zijn vastgesteld, dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar de invulling van de maarschappelijke taak, de positie, de strategie en het beleid van de zorginstelling, de analyse van de risico’s die aan de zorginstelling verbonden zijn en de in de statuten genoemde beleidsdocumenten.

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie die de Raad van Bestuur verwerkelijkt door middel van strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht worden gehanteerd.

 

De Raad van Toezicht bespreekt het door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan of jaarwerkplan onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

 

De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.

 

Voor het bepalen van zijn visie analyseert de Raad van Toezicht het beleid en de strategie van de Raad van Bestuur met oog voor de risicofactoren op de aspecten van doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

 

De raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

dhr. Th. Quaak, voorzitter

mevr. I. Broerse-van de Velde, lid

dhr. A. Pinxteren, lid

dhr. G. Bruning, lid