Downloads

Organisatie:

Algemene voorwaarden

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Toezicht

Statuten SONB

Governancecode zorg 2017

ANBI SONB

Bestuursverslag 2022

Rapport IGJ juni 2022

 

Missie en visie:

Infographic samenvatting beleidsplan 2021-2025

 

Diversiteit:

Diversiteitsbeleid

Flyer diversiteitsbeleid

Artikel Actiz: 'Aandacht voor LHBTI-ouderen: bij ons wappert de regenboogvlag het hele jaar door'

 

Cliëntenraad:

Brochure Cliëntenraad

 

Kwaliteit:

DEKRA rapport HKZ externe audit 2023

Kwaliteitsverslag 2022

Kwaliteitsverslag MMO 2022

Kwaliteitsplan 2023

 

Klachten en waardering:

Beleid klachten zorg- en dienstverlening

Infographic klachtenafhandeling

Flyer cliëntvertrouwenspersoon LSR

Flyer Wet Zorg en Dwang t.b.v. familie/mantelzorgers

Klachtencommissie Zeeland

Zorgkaart Nederland

 

Privacy:

Brochure AVG t.b.v. cliënten

Protocol datalekken

Privacyreglement

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Informatie cookiewet

 

Wonen in Cleijenborch:

Website Centrum Indicatiestelling Zorg

Uw wegwijzer in WlZ-zorg

Website Nederlandse Zorg Autoriteit

WlZ-kompas

Informatiebrochure nieuwe cliënt

 

Zorg thuis:

Folder huishoudelijke hulp 

Inlegvel folder huishoudelijke hulp

Informatiemagazine GR De Bevelanden

Kwaliteitsverslag Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning 2022

Website het CAK

Website Zeeuwse Zorgschakels

 

Diensten:

Prijslijst aanvullende diensten

Website Beveland Wonen

Website biblioservicebus