Privacy en disclaimer

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is een Europese wet die de privacy van burgers beschermt.

In onze brochure 'AVG cliënten' leest u over wat deze wet voor u betekent wanneer u bij ons zorg of diensten afneemt. In ons protocol datalekken staat beschreven hoe wij omgaan met een eventueel datalek. Beide kunt u vinden onder Downloads, alsmede ons algemene privacyreglement.

 

Privacyverklaring Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland (SONB) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en de eisen uit de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. SONB is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacyverklaring beschrijven we welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Wij slaan de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn naar aanleiding van uw vraag of aanmelding. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging en kopie voor dataportabiliteit of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

 

Statistieken
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies
SONB gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • Het optimaliseren van de website
  • Het delen van nieuwsberichten via social media

Voor meer informatie over de cookiewet klik hier

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken altijd gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer e-mailgebruik

De met e-mailberichten verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onder het beroepsgeheim vallen. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Hoewel bij de verzending de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een juiste en volledige overdracht van dit e-mailbericht niet te garanderen. Aan deze e-mailberichten en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten e-mailberichten ten onrechte bij u zijn terechtgekomen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen en de foutieve ontvangst te melden aan info@cleijenborch.nl.


Disclaimer internet

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie als afkomstig van en gepubliceerd op de website.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland mag zonder schriftelijke toestemming van de makers en/of deelnemende instanties worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

 

 

Fotografie: Mary Remijnse